Politische Bildung für BRP

Vorbereitungslehrgang auf die Berufsreifeprüfung.

Fr 17:15 - 20:45

1. Semester (September 2019 bis Jänner 2020)

Kursleiter: Norbert van Husen
Kursnummer: B6712a