Deutsch für BRP 2 Semester
Vorbereitungslehrgang auf die Berufsreifeprüfung.
Mo 17:00-20:15 | 1.Semester (Februar 2016 bis Juni 2016), 2.Semester (September 2016 bis Jänner 2017)

KursleiterIn: Klaus Ondra
Kursnummer: BK6111a