Sozialpädagogik-Vorbereitungslehrgang für die Studienberechtigungsprüfung Lehrgangsbegleitung;

Open Distance Learning

Mai 2015 - Oktober 2016

KL: Mag. Christian Nowak