Deutsch für BRP 2 Semester
Vorbereitungslehrgang auf die Berufsreifeprüfung.
Mo 17:00-20:15 | 2.Semester (September 2013 bis Jänner 2014)

KursleiterIn: Petra Angerler-Stumpf
Kursnummer: Bk6112a und Bk6122a