Sozialpädagogik-Vorbereitungslehrgang für die Studienberechtigungsprüfung Lehrgangsbegleitung;

Open Distance Learning

Mai 2014 - Oktober 2015

KL: Mag. Christian Nowak